Miratohet Krijimi I Këshillit Koordinues Të Arsimtarëve Në Diasporë

Këshilli i Ministrave ka miratuar propozimin e Ministrit të Shtetit për Diasporën për krijimin e Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në Diasporë.

Ky Këshill do të funksionojë si një strukturë konsultative pranë Qendrës së Botimeve për Diasporën.

Ky akt u miratua me Vendimin Nr 1033, datë 16.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 469, datë 26.7.2018, të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën””

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë do të mbështesë dhe nxisë politikat e arsimit dedikuar komuniteteve shqiptare në Diasporë. Ky këshill nëpërmjet konsultimit dhe marrjes së informacionit nga strukturat përgjegjëse shtetërore për mësim-dhënien në Diasporë ka të drejtë të bëjë propozimeve për çështjet të cilat kanë të bëjnë me interesat e arsimit në diasporën shqiptare.

Një cilësi e rëndësishme e krijimit të Këshilli Koordinues i Arsimtarëve të Diasporës është fakti se ai “…bëhet pjesë e konsultimeve dypalëshe, me dakordësim paraprak, midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës në funksion të marrëveshjeve për mësimdhënien në diasporë”.

Krijimi i Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në Diasporë do të nxisë rritjen e cilësisë së politikave arsimore në komunitetet shqiptare në Diasporë. Ai do të vlerësojë koordinimin dhe mbështetjes e veprimit shtetëror të cilat kanë të bëjnë me interesat e mësimdhënies në Diasporë.

Vendimin e plotë mund ta lexoni në link-un e mëposhtëm:

https://diaspora.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/Vendim-nr.-1033-dat%C3%AB-16.12.2020-p%C3%ABr-disa-shtesa-n%C3%AB-vendimin-nr.469-dat%C3%AB-26.7.2018-t%C3%AB-k%C3%ABshillit-t%C3%AB-ministrave-%E2%80%9C-P%C3%ABr-krijimin-organizimin-dhe-funksionimin-e-qendr%C3%ABs-s%C3%AB-botimeve-p%C3%ABr-diaspor%C3%ABn%E2%80%9D.pdf